Prawo karne w pigułce

Kancelaria Adwokacka Płaza Głąb

Co to jest prawo karne?

Prawo karne jest zbiorem przepisów definiujących czyny zabronione i konsekwencje, jakie wynikają dla sprawcy czynów. Każdy obywatel podlega pod prawo karne i jest tak samo osądzany.

Jak powstaje prawo karne?

Prawo karne tworzone jest w państwie polskim na podstawie ustaw zebranych w kodeksy. Wyróżniamy następujące kodeksy prawa karnego:

 • Kodeks Postępowania Karnego
 • Kodeks Karny Wykonawczy
 • Kodeks Karny

Jaką rolę odgrywa prawo karne w życiu społeczeństwa?

 1. Rola zapobiegawcza- jest to najważniejsza rola mająca na celu zminimalizowanie występowania czynów zabronionych przez jasno określone konsekwencje prawne
 2. Rola wyrównawcza- chodzi tu o naprawienie szkód, jakie ktoś mógł ponieść w następstwie popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę.
 3. Rola ochronna- prawo karne chroni interesy podmiotów lub osób ujętych w przepisach
 4. Rola gwarancyjna- prawo karne gwarantuje jednostce ochronę ze strony władzy, która chciałaby nadużywać funkcji ochronnej
 5. Rola ustanawiania sprawiedliwości- prawo karne ma na celu rozładowanie negatywnych zjawisk, jakie powstały po dokonaniu czynu zabronionego. Celem jest ukaranie za zło popełnione.
 6. Rola instrumentalna- prawo karne realizuje normy w pozostałych gałęziach prawa np. prawo cywilne

Klasyfikacja prawa karnego

Prawo karne dzielone jest według kryterium przedmiotu, wagi zabronionych czynów i zasady zastosowania

Podział według kryterium przedmiotu

 • prawo karne wykonawcze – normuje wykonywanie środków karnych i zabezpieczających, kar oraz innych metod rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych
 • prawo karne procesowe – to zbiór przepisów prawnych, które określają sposób postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego
 • prawo karne materialne – zawiera wszystkie czyny zabronione, zasady postępowania i kary przewidziane za popełnienie czynów zabronionych

Podział ze względu na wagę popełnionych czynów

 • prawo karne dotyczące wykroczeń – dotyczy popełnienia czynów małej wagi np. złamanie przepisów ruchu drogowego. Wykroczenia są czynami o małej szkodliwości społecznej.
 • prawo karne sensu stricto – dotyczy popełnienia czynów o wysokiej szkodliwości społecznej

Podział ze względu na zakres zastosowania

 • prawo karne indywidualne – zawiera przepisy ustalające normy prawne dotyczącej szczególnej grupy osób np. prawo karne wojskowe. Ustala też normy dla egzekwowania interesów na przykład prawo skarbowe
 • prawo karne powszechne – zawiera zbiór norm prawnych obowiązujących każdego pełnoletniego człowieka

Podział ze względu na kryterium przedmiotu

 • prawo karne materialne – określa jakie czyny prawo uznaje za przestępstwo, normuje odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa oraz określa odpowiedzialność karną za jego popełnienia, a także inne środki, jakie mogą być zastosowane wobec winnego przestępstwa
 • prawo karne procesowe – to przepisy, które mają na celu unormowanie postępowania w sprawach o czyny zabronione
 • prawo karne wykonawcze – to zbiór przepisów prawnych, mających na celu wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających i innych rozstrzygnięć spraw wykonywanych wydawanych w sprawach karnych

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb sp.p..

prawo karne