Mikrosześciany do przeciwnowotworowych zadań specjalnych

| Medycyna
Eduard Lefler, CC

Na Uniwersytecie Alabamy w Birmingham i w Centrum Nauk o Zdrowiu Teksańskiego Uniwersytetu Technicznego powstały mikrosześciany, które mogą "zasysać" hydrofobowe leki przeciwnowotworowe i dostarczać je do komórek rakowych.

Testy z hodowlami tkankowymi pokazały, że w porównaniu do samego leku, porowate sześciany z hydrofobowym lekiem silniej działają na komórki raka wątroby i są mniej szkodliwe dla zdrowych hepatocytów.

Sądzimy, że nasza nowa platforma dostawcza dla silnego leku przeciwnowotworowego BA-TPQ zapewnia łatwy sposób enkapsulacji leków hydrofobowych i może zwiększać skuteczność terapii raka wątrobowokomórkowego - uważają autorzy publikacji z pisma Acta Biomaterialia.

Amerykanie wyjaśniają, że BA-TPQ to pochodna iminochinonu. Dodają, że to jeden z najsilniejszych analogów naturalnego związku przeciwnowotworowego z gąbki Zyzzya fuliginosa.

Choć BA-TPQ silnie wpływa na linie komórek raka piersi i prostaty, jego wykorzystanie ogranicza słaba rozpuszczalność, niska biodostępność i niepożądana toksyczność. Celem nowych platform transportujących jest więc zwiększenie skuteczności antynowotworowej przy jednoczesnym zmniejszeniu efektów ubocznych.

Dwumikrometrowe sześciany amerykańskiego zespołu są produkowane z warstw usieciowanego poli(kwasu metakrylowego), utworzonych na porowatym rusztowaniu, które jest potem usuwane. Dr Eugenia Kharlampieva i inni zaznaczają, że poli(kwas metakrylowy) jest nietoksyczny i nadaje się do użytku klinicznego.

Wypełnione BA-TPQ hydrożelowe nośniki są miękkie, ale zachowują swój sześcienny kształt. Co ważne, sześcienny kształt wspomaga wychwyt przez komórki nowotworowe. Wyższy potencjał redoks, z jakim mamy do czynienia we wnętrzu komórki, ułatwia rozpuszczanie sześcianów i uwalnianie BA-TPQ. Naukowcy przypominają, że komórki nowotworowe mają często wyższy potencjał redoks niż komórki zdrowe.

Okazuje się, że wysycone lekiem sześciany można liofilizować i ponownie rozprowadzać w roztworze bez utraty kształtu, co sugeruje, że da się je przechowywać w postaci proszku.

Testy na 2 liniach komórkowych raka wątroby i zdrowych komórkach wykazały, że hydrożelowe sześciany działały wybiórczo na komórki zmienione chorobowo. Dodatkowo badania na jednej linii zademonstrowały, że enkapsulacja BA-TPQ w sześcianach zwiększa moc BA-TPQ w zakresie zmniejszenia ekspresji białka Mdm2 i zwiększenia ekspresji białek p21 (supresora proliferacji) oraz p53 (supresora nowotworowego); to ważne, bo aktywność genu p53 jest w komórce blokowana przez wiązanie z białkiem Mdm2, co oznacza, że występująca w wielu nowotworach nadprodukcja Mdm2 powoduje upośledzenie systemu ochrony komórki poprzez p53.

Testy na innej linii komórkowej wykazały, że zwiększone hamowanie Mdm2 przez sześciany z BA-TPQ jest niezależne od statusu p53, co oznacza, że rozwiązanie sprawdzi się w przypadku komórek nowotworowych z mutacją p53 (a ta często występuje w komórkach raka wątrobowokomórkowego i sprzyja nowotworzeniu).

Hydrożelowe sześciany można dostarczać nie tylko dożylnie, ale i doustnie. Zachowują one bowiem integralność w środowisku silnie kwaśnym (przy pH równym 2), takim jak w żołądku. W porównaniu do samego BA-TPQ, cechuje je także zwiększona przenikalność przez monowarstwę komórek nabłonka.

rak wątrobowokomórkowy BA-TPQ mikrosześcian hydrożel enkapsulacja poli(kwas metakrylowy) Eugenia Kharlampieva