Wielka różnorodność izolowanej populacji

| Nauki przyrodnicze
jkirkhart35 (Jerry Kirkhart), CC

Z Proceedings of the Royal Society B dowiadujemy się, że izolowana populacja w krótkim czasie może zyskać duże zróżnicowanie genetyczne. Takie wnioski płyną z badań szczątków przedstawicieli wymarłej populacji słoni morskich, która zamieszkiwała Ziemię Wiktorii w Antarktyce. Populacja ta istniała prawdopodobnie przez około siedem tysięcy lat, czyli dość krótko w kategoriach ewolucyjnych. Okazuje się, że mimo to była ona bardziej zróżnicowana genetycznie niż istniejąca do dzisiaj populacja.

Naukowcy zbadali szczątki 223 zwierząt, a następnie za pomocą metod statystycznych stwierdzili, że niezwykła różnorodność genetyczna zwierząt pojawiła się na miejscu, a nie była wynikiem migracji.

Wspomniana populacja zamieszkiwała Ziemię Wiktorii do połowy XVIII wieku. Badania sugerują również, że niektóre zwierzęta mogą dobrze radzić sobie ze zmianami klimatu, o ile pojawią się korzystne dla nich warunki. Nasze badania wskazują, że w odpowiednich warunkach, do których można zaliczyć pojawienie się nowego habitatu oraz źródeł pożywienia, niezwykle szybkie różnicowanie genetyczne może pozwolić gatunkom takim jak słonie morskie, których populacje mogą szybko się rozrastać, na dostosowanie się w krótkim czasie do zmieniających się warunków - mówi główny badacz, Mark de Bruyn z Bangor University.

Gatunki, które są w stanie w warunkach zmieniającego się klimatu znaleźć sobie nowy habitat i są zdolne do szybkiego zwiększania liczebności, mogą odnieść korzyści z kolonizacji nowych terenów, gdyż może się wówczas zwiększyć ich różnorodność genetyczna - dodaje uczony.

słoń morski populacja różnorodność zmiany klimatyczne