Związki zanieczyszczenia powietrza z nadciśnieniem

| Zdrowie/uroda
Kitetraveller.com, CC

Z rozwojem nadciśnienia wiąże się zarówno krótko-, jak i długoterminowa ekspozycja na niektóre zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem węgla czy spalinami.

Analizując 17 opublikowanych wcześniej badań, odkryliśmy znaczące ryzyko rozwoju nadciśnienia wskutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. Ludzie powinni ograniczyć ekspozycję w dni z wyższymi poziomami zanieczyszczenia. Dotyczy to zwłaszcza chorych z nadciśnieniem, u których nawet krótkotrwały kontakt może pogorszyć stan i nasilić objawy - podkreśla dr Tao Liu z Instytutu Zdrowia Publicznego Prowincji Guangdong.

Analizując wpływ długo- i krótkotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza na nadciśnienie, Chińczycy skupili się na 1) dwutlenku siarki (SO2), który pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych, 2) tlenkach azotu (NOx) z paliw kopalnych spalanych w elektrowniach i spalin samochodowych oraz 3) pyle (PM10 i PM2,5).

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych i dolnych dróg oddechowych, zaś pył PM2,5 składa się z cząstek o średnicy poniżej  2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać do krwi.

Okazało się, że nadciśnienie znacząco wiązało się z krótkotrwałą ekspozycją na SO2, PM2,5 i PM10, a także z długoterminową ekspozycją na dwutlenek azotu (NO2) i PM10.

Wg autorów publikacji z Hypertension: Journal of the American Heart Association, kwestia związków ozonu i tlenku węgla z nadciśnieniem wymaga dalszych badań.

Z pierwotnie wytypowany 5.687 badań dot. zanieczyszczenia powietrza ostatecznie wybrano 17. Objęły one 108 tys. pacjentów z nadciśnieniem i 220 tys. zdrowych osób z grup kontrolnych. Nadciśnienie definiowano jako ciśnienie skurczowe powyżej 140 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 90 mmHg lub zażywanie leków na nadciśnienie. Ekspozycję na zanieczyszczenia oceniano, uśredniając dane z najbliższej stacji monitoringu albo za pomocą złożonych modeli transportu czy modeli regresji przestrzennej.

Wśród mechanizmów, za pośrednictwem których zanieczyszczenie powietrza wywołuje nadciśnienie, Liu wymienia stan zapalny i stres oksydacyjny (mogą one prowadzić do zmian w naczyniach).

zanieczyszczenie powietrza nadciśnienie Tao Liu