Statystyka zmian

Jakość prezentacji

Operowanie na wielkiej ilości danych obejmujących cały obszar kraju lub całą populację wymaga stworzenia mechanizmów pozwalających na odpowiednie agregowanie danych do postaci oczekiwanej przez odbiorcę – w podziale na jednostki podziału administracyjnego lub przestrzenne jednostki statystyczne prowadzone na potrzeby przeprowadzania spisów powszechnych, albo też w podziale na dowolne obszary np.: siatkę kwadratów o wymiarze 1 kilometra. W ten sposób uzyskuje się nową jakość prezentacji danych statystycznych, elastycznie odpowiadającą na różnie określone potrzeby informacyjne odbiorców. Prace nad stworzeniem metodologii prezentowania danych statystycznych, w podziale innym niż stosowany najczęściej podział administracyjny, rozpoczęto w Głównym Urzędzie Statystycznym już w 2013 roku. Powyższe działania realizowane są przy pomocy Portalu Geostatystycznego - interaktywnej aplikacji udostępnionej pod adresem http://geo.stat.gov.pl/.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne narzędzie do interaktywnej prezentacji i publikacji informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych oraz  danych z Banku Danych Lokalnych (BDL) w postaci różnego rodzaju analiz przestrzennych prezentowanych na mapach (kartogramach i kartodiagramach).
Dane uzyskane podczas spisów powszechnych przedstawiane są na uprzednio  opracowanych podkładach mapowych zawierających następujące warstwy: ortofotomapa, podział administracyjny, podział statystyczny, centroidy miejscowości, sieć ulic, punkty adresowe. Ze względu na tajemnicę statystyczną dwie ostatnie warstwy dostępne są jedynie dla użytkowników wewnętrznych.

Mocna strona – funkcjonalność

Już w trakcie tworzenia Portalu Geostatystycznego duży nacisk kładziony był na funkcjonalność przekładającą się na szybkie i stosunkowo proste przeglądanie obszernych zbiorów danych. Tak też intuicyjny interfejs, wyszukiwarka zjawisk tematycznych lub miejscowości, opcja selekcji i identyfikacji obiektów z poziomu mapy czy wybór poziomu agregacji, to bez wątpienia największe zalety aplikacji. W tym wypadku nie można także pominąć znaczenia interaktywnej formy prezentacji. To dzięki tej właściwości każdy użytkownik może znajdować zbiory danych wyselekcjonowane wg indywidualnych potrzeb, a także ustawiać własne parametry wizualizacji, takie jak skala barw czy widoczność granic jednostek podziału terytorialnego. Dodatkowym udogodnieniem jest także możliwość wydruku lub eksportu wybranych prezentacji do odpowiedniego formatu.

Wszystkie ww. funkcje portalu czynią go narzędziem unikatowym wśród dotychczasowych form publikacji danych statystycznych. Szybko zauważalne są tu starania twórców, aby system mógł odpowiadać na intuicyjne potrzeby odbiorcy i pozwalał na uzyskanie istotnych informacji w stosunkowo krótkim czasie. Bez wątpienia jest to olbrzymi krok naprzód w postępie statystki publicznej.

Rozwój wciąż trwa!

Rozbudowa istniejącego portalu o nowe funkcjonalności i e-usługi to cel rozpoczętego przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. Projektu „Portal Geostatystyczny – Faza II”. W wyniku realizacji Projektu użytkownicy Portalu Geostatystycznego będą mogli przeprowadzać zaawansowane analizy geostatystyczne na bazie udostępnianych danych oraz korzystać z szerokiego zakresu dodatkowych funkcjonalności, jak na przykład: przygotowywanie map tematycznych na bazie własnych danych, wykonywanie zapytań przestrzennych w czasie rzeczywistym, korzystanie z danych Banku Danych Lokalnych w pełnym zakresie z dostępem do wielu istotnych szeregów czasowych na różnych poziomach prezentacji czy też zaawansowana edycja wydruku mapy do celów publikacyjnych.
Zupełnie nową usługą będzie dla użytkowników aplikacja mobilna  Portalu Geostatystycznego dedykowana na urządzenia przenośne typu smartfon, I-phone czy I-pad, która będzie umożliwiała szybką i łatwo dostępną prezentację wybranych danych statystycznych. Wśród lawinowo rosnącej liczby aplikacji mobilnych o różnej wiarygodności, opcja wizualizacji rzetelnych i referencyjnych danych statystycznych na mapach z Głównego Urzędu Statystycznego bez wątpienia jest propozycją atrakcyjną. Aby rozwój II Fazy Projektu przebiegał w sposób konstruktywny, ale i klarowny dla szerszej grupy odbiorców, przewidziana została specjalna konferencja pt.: „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości”, która odbędzie się 13 sierpnia w Hotelu Novotel w Warszawie. Już dziś zaproszeni do uczestnictwa w wydarzeniu goście mogą rejestrować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej konferencjageostat.pl.

statystyka